StoryEditorOCM
KalelargaROK MJESEC DANA

Tankerska plovidba otvorila natječaj za dodjelu donacija za 2024. godinu. Evo tko se može javiti i za koje djelatnosti...

Piše zADARSKI.HR
11. ožujka 2024. - 17:38

Želeći pružiti potporu kvalitetnim humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, zdravstvenim, znanstvenim i drugim projektima i programima koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, brodarsko dioničko društvo Tankerska plovidba raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2024. godini. 

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva sa sjedištem u RH, odnosno udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja te vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice. 

Prijaviti se mogu i fizičke osobe te tijela državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, samo ako se radi o aktivnostima sljedećeg predmeta/svrhe: humanitarne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene (npr. liječenje), poštivanje ljudskih prava i različitosti te sprječavanje diskriminacije, zaštita okoliša i održivi razvoj, poticanje razvoja civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji, koji istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte ili programe koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga.

Pravo prijave na natječaj nemaju trgovačka društva, obrtnici, zatim ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama te nemaju pravnu osobnost; zatim političke stranke, udruge građana, liste građana ili pojedinci, kao niti organizacije civilnog društvu i ustanove:

- koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva;

- koje podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

- koje organiziraju događanja koja su uvredljiva za javni moral ili protuzakonita;

- koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu i/ili povezanim društvima ili su u sporu s Društvom i/ili povezanim društvima (ili njihove povezane osobe/organizacije/društva);

- koje su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijele materijalnu štetu ili nisu ispunjavale preuzete obveze po prethodno sklopljenim ugovorima o donacijama (ili njihove povezane osobe/organizacije/društva);

- koje bi mogle štetiti ugledu Društva ili poslovnim interesima Društva;

- protiv kojih se (prijavitelj i osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja) vodi kazneni postupak i/ili su pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela;

- čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave Društva i/ili članovi Nadzornog odbora Društva, kao i s njima povezane osobe;

- koje nisu ispunile obvezu plaćanja dospjelih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te poreza i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i koje su u blokadi računa (ili njihove povezane osobe/organizacije/društva).

Prijavljeni projekti/programi moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2024. godini.

Natječaj je otvoren u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja 2024. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2024. do 16,00 sati.

Očekivani rok za objavu rezultata na www.tankerska.hr je 1. lipnja 2024. godine.

Cijeli tekst i uvjete natječaja možete pročitati OVDJE.

20. lipanj 2024 07:50