StoryEditorOCM
RegionalATRAKTIVNI POSLOVI NA VIRU

Novih pet radnih mjesta u Općini!

Piše Kažimir Škrbić/Virski list
17. ožujka 2018. - 11:51
POSAO_VIR

Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir dobili smo obavijest o natječaju za atraktivna radna mjesta. Evo za koje poslove se mogu javiti svi zainteresirani kandidati: referent za administrativne poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša (jedna osoba na 12 mjeseci), referent za komunalnu naknadu (jedna osoba na određeno vrijeme do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja), referent za komunalnu naknadu – vježbenik (dvije osobe na 12 mjeseci) i viši stručni suradnik za poslove komunalnog gospodarstva (jedna osoba na neodređeno vrijeme).

Evo uvjeta natječaja za svaki od navedenih poslova.

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA. Jedna osoba na određeno vrijeme od 12 mjeseci – uz probni rad od 2 mjeseca. Uvjeti: SSS ekonomske ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci; poznavanje rada na PC-u, položen državni stručni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 12. Zakona, te ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona. Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

 

REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU. Jedna osoba na određeno vrijeme do povratka djelatnika s dugotrajnog bolovanja. Uvjeti: SSS ekonomske, turističke ili upravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u i položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 12. Zakona, te ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona. Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

 

REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU – VJEŽBENIK. Dvije osobe na određeno vrijeme (12 mjeseci). Uvjeti: SSS ekonomske, turističke ili upravne struke i poznavanje rada na PC-u. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 12. Zakona, te ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA. Jedna osoba na neodređeno vrijeme – uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili prometne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u i položen državni stručni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 12. Zakona, te ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

 

EVO ŠTO SVE TREBA PRILOŽITI ZA PRIJAVU
Na web-stranici Općine Vir (www.vir.hr) navest će se opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Vir objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni/e pisanim putem.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu, navedene u člancima 15. i 16. ZSNLP(R)S-a, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora, rješenja, potvrde poslodavca, koje je evidentirano u evidencijama HZMO-a), dokaz o stečenome radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a), preslik dokaza o položenom državnom stručnom ispitu.
Kandidat/kinja koji/ja je ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat/kinja koje nemaju položeni državni stručni ispit mogu se ravnopravno natjecati, uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, s naznakom: „Za oglas – Referent za administrativne poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša“, na adresu: Općina Vir, Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima oglasa, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
30. svibanj 2023 10:06