StoryEditor
TribinaISTEKAO MANDAT

Nacionalni park Paklenica raspisao natječaj za novog ravnatelja, imenovat će ga ministar nadležan za poslove zaštite prirode

Piše M.K.
19. veljače 2021. - 09:28

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Paklenica raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice.

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom mora ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja, najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

image
NP Paklenica
Np Paklenica

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti: životopis, preslik diplome, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama) i koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

25. rujan 2022 16:19