StoryEditor
TribinaODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNO GOSPODARSTVO:

U Općini Vir traže četiri nova djelatnika, evo za koje poslove!

Piše K.Š.
31. siječnja 2018. - 22:45
REFERENTI

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir raspisao je Natječaj za prijem vježbenika u spomenuti općinski Odjel, i to:

REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU – VJEŽBENIK, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci). Uvjeti: SSS ekonomske ili upravne struke, poznavanje rada na PC-u.

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA – VJEŽBENIK, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (12 mjeseci). Uvjeti: SSS tehničke, ekonomske struke ili ekološki tehničar, poznavanje rada na PC-u.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist građevinske, prometne struke (cestovni promet), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, poznavanje rada na PC-u i položen državni stručni ispit.

Pored navedenih uvjeta, svi kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 12. Zakona, te ne smiju postojati zapreke iz čl. 15. i čl. 16. Zakona. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Vir (www.vir.hr) navest će se opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Vir objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu, navedene u člancima 15. i 16. ZSNLP(R)S-a. Kandidat/kinja koji ostvare pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: „Za natječaj – Referent za komunalnu naknadu - vježbenik“, na adresu: Općina Vir, Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, kandidati će biti oba­viješteni u zakonskom roku.

21. svibanj 2022 13:49